Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Stura Facile hydroxid sodný 30% čistič odpadů 1 l

0
Ušetříte 154,10 Kč
SUPER cena
39:39:10
230,00 Kč bežná cena 7590 Cena s DPH za kus

Stura Facile hydroxid sodný 30% čistič odpadů 1 l

Vlastnosti
  • Hydroxid sodný 30% extrémně účinný při odstraňování všech ucpávek
  • Působí efektivně a do hloubky v dřezech, sprchách, umyvadlech i toaletách
  • Nové speciální složení pro lepší efekt
  • Snadno uvolní ucpané odpady
  • Nový bezpečnostní uzávěr
  • Jedna láhev obsahuje přibližně 6 dávek
Popis

Popis

Díky svému speciálnímu složení je čistič odpadů STURA FACILE Hydroxid sodný 30% extrémně účinný při odstraňování všech organických i inertních ucpávek odtoku, jako jsou zbytky mastnoty, mýdel, vlasů či papíru. V krátké době působí efektivně a do hloubky v dřezech, sprchách, umyvadlech i toaletách. Jeho použití je jednoduché a rychlé, během 15 minut vyčistí potrubí umyvadel a do 25 minut odpady WC. K použití nepotřebujete zvon. Určen k pročištění pouze plastových a keramických odpadů umyvadel, dřezů, sprch, van, WC a kanalizace. Účinně odstraňuje veškeré ucpávky způsobené tuky, mýdlem, vodním kamenem, vlasy, papírem, vložkami, hadry apod.

 

Jedna láhev obsahuje přibližně 6 dávek (1 dávka = 165 ml)

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Určení: Přípravek je určený na pročištění výhradně silnostěnných, plastových a keramických odpadů umyvadel, dřezů, sprch, van, WC a kanalizace. Účinně odstraňuje všechny ucpávky způsobené tuky, mýdlem, vodním kamenem, vlasy, papírem, vložkami, hadry apod.

Jak používat: opatrně odšroubujte víčko. V případě čištění částečně ucpaného odpadu nalijte 1 nebo 2 dávky produktu přímo do odpadu, a to i v přítomnosti stojaté vody, počkejte asi 2 hodiny a poté zalijte teplou vodou (ne vroucí). 

Při čištění úplně ucpaného odpadu nalijte asi polovinu láhve a počkejte 3 – 4 hodiny, pak zalijte teplou vodou. Je-li to nutné, aplikaci opakujte, příp. i s přidáním jedné nebo dvou dávek navíc. Mezi aplikacemi počkejte alespoň 30 minut a po každé aplikaci nezapomeňte odpad propláchnout vodou. Při čekání nezůstávejte v okolí odtoku vody: reakce může vytvářet teplo. Po použití produktu nádobu opatrně zavřete.

Zamezte kontaktu s kyselinami a s kovy, zejména s hliníkem, cínem, olovem a zlatými povrchy. V případě smaltovaných povrchů, vířivek nebo barevných povrchů ověřte předem na skrytém místě pevnost barveného nebo smaltovaného povrchu. Při čištění odtoků malých rozměrů použijte polovinu doporučené dávky. 

Upozornění: bezpečnostní uzávěr otevřete stlačením uzávěru dolů a otočením v protisměru hodinových ručiček. Nádobu uchovávejte ve svislé poloze.

POKYNY K POUŽITÍ: Nepoužívejte zvon. Nemíchejte s kyselinami, bělidly nebo jinými čisticími prostředky. NOVÁ RECEPTURA: NEMÍCHEJTE SE STARÝM PRODUKTEM (ŽLUTÁ LÁHEV). Před použitím noste vhodný ochranný oděv a chraňte nezakrytou kůži.

Dávkování viz obal.

Preventivně možno používat 1 krát týdně poloviční dávku.

Skladování

Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Podrobná data

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

STURA FACILE - Nebezpečí
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293). Skladujte uzamčené. Nebezpečné látky: kyselina sírová 96 %.

STURA FACILE PŮSOBÍ BEZ POUŽITÍ ZVONU!

POZOR ŽÍRAVINA! Obsahuje kyselinu sírovou.

Upozornění: V případě nedodržení návodu hrozí uvolnění nadměrného množství tepla nebo vybublání směsi přípravku a vody a může tak dojít k poškození odpadu nebo jeho okolí. NEPOLÍT OKOLÍ ODPADU! Při kontaktu s pokožkou odstranit znečištěný oděv a zasáhnuté místo umýt velkým množstvím vody. Při zasáhnutí očí okamžitě vyplachovat oči aspoň 10-15 min. proudem čisté vody a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení!

Likvidace obalů: Prázdný a následně vodou vypláchnutý obal odstraňte spolu s běžným odpadem. POZOR - vodu možno vlévat do obalu až po jeho úplném vyprázdnění.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Čistič
Varianta - Odpadů

 

Prodej produktu nad 18 let.

Jednotková cena 75.9Kč za 1 l.

NAHORU